advies & nieuws

Een gewaarschuwde vennootschap is er twee waard - De algemene vergadering in de BV

In het algemeen kunnen we zeggen dat de veranderingen voor de algemene vergadering van de BV eerder beperkt zijn gebleven in het WVV. Toch zet Blienberg Advocaten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Bijeenroepen van de algemene vergadering

In het licht van de vereenvoudiging is er een belangrijke wijziging omtrent het bijeenroepen van de algemene vergadering. Het bestuursorgaan dient nu namelijk al de algemene vergadering binnen de 3 weken bijeen te roepen indien de aandeelhouders die 10% van het aantal aandelen hebben daarom verzoeken. Dit is een belangrijke versoepeling tegenover vroeger waar een grens van 20% de standaard was. Bovendien wordt het nalaten van die verplichting tot bijeenroeping niet meer strafrechtelijk bestraft.

Lees meer
Een gewaarschuwde vennootschap is er twee waard - Het kapitaal van de BV

Eén van de grootste of misschien wel dè grootste wijziging sinds het WVV is de afschaffing in de BV van het kapitaalconcept. Voorheen bedroeg het minimumkapitaal 18.550 euro in de BVBA. Voor veel startende ondernemers vormde dit een drempel. Het WVV heeft nu een andere weg ingeslagen, een BV kan nu namelijk worden opgericht zonder dat er de storting van een minimum bedrag (= kapitaal) vereist is. Bijgevolg wordt de vroegere S-BVBA een overbodige vennootschapsvorm, die dus geschrapt werd.

Lees meer
Een gewaarschuwde vennootschap is er twee waard - bestuur in de WVV

Waar het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) nog ver weg leek voor vennootschappen en verenigingen die zijn opgericht voor 1 mei 2019,  zijn zij vanaf 1 januari 2020 geconfronteerd met het nieuwe WVV. Voor het aanpassen van de statuten krijgen zij nog de tijd tot 1 januari 2024. Dit moet echter genuanceerd worden aangezien vanaf 1 januari 2020 de bepalingen die in de statuten afwijken van het dwingend recht van het WVV voor niet-geschreven worden gehouden. 

Blienberg Advocaten adviseert u om uw statuten tijdig aan te passen. Wij gaan in op een aantal belangrijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot de Besloten Vennootschap (hierna BV). In de reeks ‘een gewaarschuwd vennootschap is er twee waard’ zullen er drie blogs verschijnen. In deze eerste blog richten we ons op het bestuur. Hierna volgen nog twee andere blogs met betrekking tot de algemene vergadering en het kapitaal in de WVV.  

Lees meer
Beter evenwicht in de WORK-LIFE BALANCE voor mantelzorgers

Sinds 1 oktober 2019 kunnen werknemers mantelzorgverlof opnemen. Naast de reeds bestaande verloven - ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand aan zwaar zieke gezins-en familieleden – vormt dit een vierde verlofvorm. De wetgever doelde hiermee op een betere evenwicht voor werknemers tussen hun beroeps- en privéleven.

Lees meer
Het arrest Plessers: De overnemer mag dan toch niet kiezen welke werknemers hij overneemt bij een overname in het kader van een procedure gerechtelijke reorganisatie.

Het arbeidshof wilde via een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te weten komen of het Belgisch recht wel in overeenstemming was met het Europees recht. Ons recht bepaalt namelijk dat de overnemer bij een overdracht onder gerechtelijk gezag kiest welke werknemers hij wil overnemen. Het Europees recht voorziet met de Richtlijn 2001/23 (hierna: de Richtlijn) in een bescherming van werknemers bij een overname van ondernemingen.

Lees meer